• Bezpłatna dostawa do paczkomatów tylko do końca stycznia •

Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

http://treerebel.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@treerebel.pl
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.treerebel.pl oraz profil użytkownika sieci społecznościowej Facebook (Tree Rebel) i Instagram (tree_rebel_pl).
 6. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.treerebel.pl jest Marcin Kurczab prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TREE REBEL Marcin Kurczab (NIP: 7372140801, REGON: 385252022) w Warszawie przy ul. Staffa 9/81, zwany dalej Sprzedającym.
 7. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 8. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 9. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
 11. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.
 13. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.treerebel.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 2. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Składający zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.
 3. Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduje się każdorazowo na stronie produktu.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.treerebel.pl.
 5. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny.
 8. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub rachunkiem imiennym, jeżeli Kupujący zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz pisemnym oświadczeniem Sprzedającego o możliwym zwrocie towaru. Możliwe jest także wystawienie dokumentu faktury Vat, o czym należy poinformować Sprzedającego w momencie składania zamówienia np. w uwagach do zamówienia.
 9. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności dostępny na stronie www.treerebel.pl albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego:

TREE REBEL MARCIN KURCZAB

ul. Staffa 9/81

01-891 Warszawa

87 2490 0005 0000 4000 4459 4807

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

10. Dostępne formy płatności to w szczególności:

W tym karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

11. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, InPost oraz Paczkomaty. Przesyłka zostaje wysłana do 5 dni roboczych (zazwyczaj wysyłka następuje w ciągu 1-2 dni roboczych). Czas realizacji zamówienia liczony jest od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (płatność inna niż kartą) lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (płatność kartą). 

12. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.treerebel.pl

§3. Reklamacja zakupionego produktu

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
  1. Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  2. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych
 7. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: kontakt@treerebel.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres:

  TREE REBEL - REKLAMACJE

  ul. Rynek 23

  34-600 Limanowa

  (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku REKLAMACJA)

 8. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.

 9. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

 10. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie internetowej: TUTAJ) oraz przesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument otrzymał towar, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

  TREE REBEL - ZWROT/WYMIANA (WEJŚCIE HENMAN)

  ul. Rynek 23

  34-600 Limanowa

  (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku ZWROT/WYMIANA - WEJŚCIE HENMAN)

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi koszt towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany zgodnie z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 6. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@treerebel.pl. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4 pkt. 2.

 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 8. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Administratorem danych osobowych jest Marcin Kurczab prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TREE REBEL Marcin Kurczab (NIP: 7372140801, REGON: 385252022) w Warszawie przy ul. Staffa 9/81.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: kontakt@treerebel.pl.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym -wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: kontakt@treerebel.pl.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez TREE REBEL zostały opisane w Polityce prywatności jak również wszelkie kwestie związane z zasadami i zakresem przetwarzania przez TREE REBEL Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki TREE REBEL wraz z podstawą prawną przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 5. W Sklepie Internetowym wykorzystywane są materiały graficzne, video oraz zdjęcia własne, z portalu Unsplash a także udostępnione przez osoby i firmy współpracujące (m.in. One Tree Planted, Klub Gaja).
 6. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 8. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.